ترکیبات‌ فعلی‌ از «فروختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «فروختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «فروختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: آدم‌فروش‌ جلوه‌فروش‌ جواهرفروش‌ خودفروش‌ طلافروش‌ فخرفروش‌ کتاب‌فروش‌ کم‌فروش‌ گل‌فروش‌ این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دستفروش‌
1651 بازدید