ترکیبات‌ فعلی‌ از «گداختن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «گداختن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «گداختن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: آهن‌گداز پر‌گداز جان‌گداز روح‌گداز
1641 بازدید