ترکیبات‌ فعلی‌ از گرفتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از گرفتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «گرفتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: آسان‌گیر، باج‌گیر، تصمیم‌گیر، جان‌گیر، جن‌گیر، جهان‌گیر، چشم‌گیر، دامن‌گیر، دست‌گیر، زمین‌گیر، سخت‌گیر، عالم‌گیر، عیب‌گیر، فال‌گیر، کشتی‌گیر، ماهی‌گیر این فعل در ترکیباتی که بر یک معنای مستقل دلالت کند، پیوسته نوشته می‌شود: دستگیر (زندانی‌ کردن‌) شبگیر (سحر)
1796 بازدید