ترکیبات‌ فعلی‌ از «گساردن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «گساردن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «گساردن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: باده‌گسار غم‌گسار می‌گسار
1627 بازدید