ترکیبات‌ فعلی‌ از «گزاردن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «گزاردن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «گزاردن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: ارج‌گزار حق‌گزار خدمت‌گزار سپاس‌گزار سخن‌گزار شکرگزار منت‌گزار نمازگزار
1759 بازدید