ترکیبات‌ فعلی‌ از «گشتن‌»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «گشتن‌»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «گشتن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: بازگشته برگشته سرگشته گل‌گشت گم‌گشته
1702 بازدید