ترکیبات‌ فعلی‌ از «گشودن»

ترکیبات‌ فعلی‌ از «گشودن»
هر شکل برگرفته از مصدر فعل «گشادن» در ترکیب با اسامی به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: بخت‌گشا پاگشا جهان‌گشا کارگشا کشورگشا این فعل در کنار برخی اسامی که در ترکیب‌ها متصل هستند، پیوسته نوشته می‌شود: دلگشا (ترکیب «دل»)
1707 بازدید