نقطه (.)

نقطه (.)
الف- نقطه در پایان جملۀ خبری قرار می‌گیرد. نمونۀ یکم: شما نمی‌توانید از نظر معنوی رشد کنید و یکنواخت باقی بمانید. نمونۀ دوم: به پیش برو و تجربۀ زندگی را جذب کن. تجربه: به جز ساختارهای ویژه مانند داستان و رمان، به کار بردن جمله‌های کوتاه و پیاپی موجب از هم گسیختگی متن و دریافت پاره‌پاره می‌شود. در متن‌های امروزی انگلیسی با ساختاری این‌‌چنینی رو به رو می‌شویم، اما در متن فارسی، در جاهایی که امکان آن وجود دارد و به مفهوم آسیبی نمی‌رسد، می‌توان دو یا چند جملۀ کوتاه را به هم پیوند داد و در یک جمله آورد. نمونۀ نادرست: به یاد داشته باشید که می‌خواهید کجا بروید. به خاطر داشته باشید چرا می‌خواهید به آنجا بروید. به خاطر داشته باشید در آنجا چه چیزی در انتظار شماست. (زیاده‌روی در کاربرد نقطه و جداسازی جملات) نمونۀ درست: به یاد داشته باشید که می‌خواهید کجا بروید، چرا می‌خواهید به آنجا بروید و در آنجا چه چیزی در انتظار شماست. (پیوند مناسب جمله‌ها و کاربرد بجا و مناسب نقطه) نکته: نقطه در پایان جملۀ درون گیومه (نقل قول مستقیم)، داخل گیومه قرار می‌گیرد، اما در صورتی که در پایان جمله، عبارت یا واژه‌ای درون گیومه باشد، نقطه بیرون از گیومه گذاشته می‌شود. نمونۀ یکم: او ادامه می‌دهد: «مهم است از الگوهایی که ما را اداره می‌کنند، آگاه شویم.» نمونۀ دوم: هر کسی که در زندگی به استادی رسیده، «قایق را تکان داده است». ب- نقطه در نشانه‌های اختصاری، بدون فاصله کنار حروف قرار می‌گیرد. نمونۀ یکم: وینستن ال. اس. چرچیل (Winston L. S. Churchill) سیاستمدار و نویسنده‌ای معروف بود. نمونۀ دوم: در زیرنویس متن، در پایان توضیحی که از سوی مترجم (بازگردان) یا مؤلف (گردآورنده) آمده است، به شکل «م.» گذاشته می‌شود. نمونۀ سوم: پس از حروف اختصاری در نوشتن نشانی مانند خ. (خیابان)، ک. (کوچه) و پ. (پلاک). نمونۀ چهارم: پس از حروف اختصاری مربوط به تاریخ میلادی (م.)، هجری شمسی (هجری خورشیدی) (ﻫ . ش. یا ﻫ . خ.) و هجری قمری (ﻫ . ق.) گذاشته می‌شود. نکته: در متن فارسی معمولاً حروف به شکل جداگانه‌ و به تنهایی نوشته نمی‌شوند. به این دلیل پس از حروف اختصاری و برای جداسازی آن‌ها از متن، نقطه می‌گذاریم. چنان چه گروهی از حروف اختصاری به عنوان یک نام، معروف شده باشد، از گذاشتن نقطه چشم‌پوشی می‌کنیم و حروف جدا را کنار هم و به شکل یک مجموعه می‌نویسیم، اما در بارۀ حروف تک این کار موجب ایجاد ابهام در متن می‌شود. نمونۀ یکم: خبرگزاری «بی‌بی‌سی» (BBC) اخبار مربوط به افغانستان را پوشش می‌دهد. نمونۀ دوم: ابزارهای شنیداری و دیداری مانند «سی‌دی» (CD) و «دی‌وی‌دی» (DVD) در سازمان‌های آموزشی کاربرد فراوان دارند.
2187 بازدید
۱- حفظ استقلال واژه‌ها۱- حفظ استقلال واژه‌هااستقلال کلمه فقط به مفهوم جدانویسی آن نیست
۲- خوانش درست و آسان واژه‌ها۲- خوانش درست و آسان واژه‌هااستقلال واژه‌ها نباید موجب دشواری خواندن آن کلمه شود
۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربی۳- دوری‌گزینی از به کار بردن بندواژه‌های عربیدوری‌گزینی از به کار بردن حروف عربی در نگارش فارسی تا حد امکان
۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانه۴- دوری‌گزینی از به کار بردن واژه‌های بیگانهپرهیز از به کار بردن کلمات عجیب و بدآهنگ
۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعه۵- در نظر داشتن متوسط سطح سواد جامعهبا توجه به مدرک تحصیلی و سرانهٔ مطالعه
۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسی۶- در نظر داشتن نوآموزان زبان فارسیمشخص بودن ریشۀ اصلی واژه به ساده‌تر شدن روند آموزش یاری می‌رساند
۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسی۷- بازبینی مداوم کتاب‌های درسیدر نظر گرفتن تغییرات نگارشی در حد امکان
۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگاری۸- استفادۀ بهینه از ابزار حروف‌نگارینگارش درست واژه‌ها و فاصلۀ میان آن‌ها
۹- امکان دسترسی آسان به واژگان۹- امکان دسترسی آسان به واژگانگروهبندی دستوری کلمات روش مناسبی برای یافتن واژۀ مورد نظر نیست
۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ای۱۰- بازنگری مداوم و اعمال تغییرات دوره‌ایزنده بودن زبان فارسی، پویایی و ارتباط پیوستۀ آن با جهان امروز
تندروتندروجایگزین فارسی «افراطی»
بسیار زیادبسیار زیادجایگزین فارسی «مفرط»
زیادزیادجایگزین فارسی «فرط»
کوتاهیکوتاهیجایگزین فارسی «تفریط»
زیاده‌رویزیاده‌رویجایگزین فارسی «افراط»
آزمایشآزمایشجایگزین فارسی «تست»
دوری‌گزینیدوری‌گزینیجایگزین فارسی «اجتناب»
سفارشات یا سفارش‌ها؟سفارشات یا سفارش‌ها؟واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم
میادین یا میدان‌ها؟میادین یا میدان‌ها؟واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم
اساتید یا استادان؟اساتید یا استادان؟واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع فارسی جمع ببندیم
ممنوع‌الچهره یا ممنوع‌التصویر؟ممنوع‌الچهره یا ممنوع‌التصویر؟«چهره» واژه‌ای فارسی‌ست و افزودن «ال» عربی به واژﮤ فارسی نادرست است.
ممنوع‌الکار یا ممنوع‌الفعالیت؟ممنوع‌الکار یا ممنوع‌الفعالیت؟«کار» واژه‌ای فارسی‌ست و افزودن «ال» عربی به واژﮤ فارسی نادرست است.
کالبدشکافیکالبدشکافیجایگزین فارسی «تشریح»
پیش‌پرداختپیش‌پرداختجایگزین فارسی «بیعانه»