محمدحسین قهرمانی

محمدحسین قهرمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
181 بازدید
ریاضیات کاربردیریاضیات کاربردیبرای دانشجویان دورهٔ کاردانی700,000 ریال
ریاضی عمومی ۱ریاضی عمومی ۱به روش حل تمرین150,000 ریال
آمار و احتمال مهندسیآمار و احتمال مهندسیبه روش حل تمرین
مبانی احتمالمبانی احتمالویرایش دوم، جلد یکم250,000 ریال