پسوند «انه»پسوند «انه»پسوند نسبت
تنوینتنوینافزودن تنوین به واژه‌های فارسی نادرست است
پیشوند «نا»پیشوند «نا»پیشوند منفی‌ساز
پسوند «ها»پسوند «ها»نشانهٔ جمع فارسی
هکسرههکسرهیکی از رایج‌ترین خطاهای نوشتاری
همهمپیشوند همکاری و مشارکت
‌پیشوند «می»‌پیشوند «می»به معنای استمرار، تکرار یا تأکید
گذاشتن و گزاردنگذاشتن و گزاردنفعل گذاشتن به معنای نهادن، قرار دادن، وضع کردن، سپری کردن، اجازه دادن، راه دادن، سپردن، عبور کردن، مهلت دادن، رها کردن و بخشیدن است. در حالی که فعل گزاردن‌به معنای ادا کردن، گفتن، خواندن، بجا آوردن، اجرا کردن، شرح دادن، پرداختن، صرف کردن و تعبیر کردن است.
پسوند «ان»پسوند «ان»نشانهٔ جمع فارسی‌
صفحه‌کلید فارسیصفحه‌کلید فارسیبرای نوشتن خط فارسی از صفحه‌کلید مناسب و فونت‌های استاندارد استفاده کنیم.
189 نتیجه 12 از 2