مدیریت و خودفریبیمدیریت و خودفریبیخارج شدن از جعبهٔ مشکلات26,000 ریال
راز مدیران موفقراز مدیران موفقآنچه مدیران بزرگ می‌دانند و انجام می‌دهند18,000 ریال
ایجاد سازمان‌های پویاایجاد سازمان‌های پویامتوازن کردن منافع کوتاه‌مدت با موفقیت بلندمدت650,000 ریال
4 نتیجه